تماس با مداد و نقره

تهران، میدان شیخ بهایی، برج مرمر، واحد 10

تلفن: 22091234 21 98+

پست الکترونیک: info@medadenoghreh.com

پست الکترونیک: employment@medadenoghreh.com

پست الکترونیک: advertisement@medadenoghreh.com

پست الکترونیک: packaging@medadenoghreh.com